Konkurs

REGULAMIN KONKURSU BENOTTI

Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest P.H Benotti Siedlce 08-110 Geodetów 7

2. Konkurs będzie przeprowadzany jednorazowo w okresie od 13.08.2021 do 25.08.2021. (Organizator zastrzega sobie prawo nie rozwiązania konkursu bez podania powodu).

3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres benotti.marketing@gmail.com

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie

1.Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, obserwująca firmowe konto na facebook* bądź instagramie*.

*instagram.com *facebook.com

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie określonych wymagań.

Zapoznanie się z regulaminem konkursu Wykonanie zadań konkursowych

Udostępnienie posta

Wykonanie pracy konkursowej Wysłanie pracy w określonym terminie na adres benotti.marketing@gmail.com

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

4. Zgoda na opublikowanie wygranych prac w firmowych mediach społecznościowych

§ 3

Nagrody i tryb wybierania zwycięzców

Wybieranie zwycięzców odbywa 30.08.2021

Jury składa się z pracowników firmy B.H Benotti

Nagrody są przydzielane jednogłosną decyzja Jury

3a. Łączna ilość przyznania nagród to 10.

X 3 Nagrody główne

X 7 Nagród pocieszenia

§ 4

Przedmiot konkursu

Praca plastyczna wykonana w dowolnym stylu,dowolna technika

Należy wykonać prace przedstawiająca wymarzone wakacje.

§ 5

Postanowienia końcowe

1 Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

2. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu w danym miesiącu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

3. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań w ramach Konkursu dojdzie do powstania utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych P.H.Benotti Siedlce 08-110 Geodetów 7, nieodpłatnie, pełnej niewyłącznej licencji do utworu na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że administratorem danych osobowych jest P.H. BENOTTI Siedlce 08-110 Geodetów 7.